Статут Конгресу національних громад України

СТАТУТ
КОНГРЕСУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ


1. Загальні положення

1.1. Конгрес національних громад України (далі - Конгрес) є всеукраїнською спілкою громадських організацій, що об’єднуються на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, спрямованих на національне відродження та зміцнення зв’язків між національними громадами України.
1.2. Повна назва: українською мовою: Конгрес національних громад України.

1.3. Конгрес є неприбутковою організацією та здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності учасників, законності та гласності.

1.4. У своїй діяльності Конгрес керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. Діяльність Конгресу поширюється на територію України.

1.5. Конгрес взаємодіє з державними структурами, громадськими об’єднаннями, релігійними, благодійними, профспілковими організаціями, фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Конгресу.

1.7. Конгрес є самостійною юридичною особою з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має власне майно, рахунки в банківських установах, круглу печатку з повним найменуванням, емблему, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Президією Конгресу і реєструються у встановленому законом порядку.

1.8. Діяльність Конгресу поширюється на територію України.

1.9. Місцезнаходження керівних органів Конгресу: Україна, 03049, м. Київ, вул. Курська,6.


2. Мета та завдання Конгресу, форми діяльності

2.1 Основною метою Конгресу є об’єднання організацій національних громад України на основі єдності інтересів для спільної реалізації та захисту законних національних, соціальних, культурних, творчих, та інших спільних прав і свобод своїх учасників, спрямованих на національне відродження та зміцнення зв’язків між національними громадами України.

2.2. Основними завданнями Конгресу є:

– сприяння процесу інтеграції національних громад в українське суспільство з метою створення правової держави та дотримання Всесвітньої декларації прав людини;

– об’єднання представників національностей, які проживають в Україні, сприяння створенню і об’єднанню їх організацій;

– розширення та зміцнення зв’язків національних громад України з відповідними громадськими та іншими організаціями в Україні, сприяння інтеґрації національних громад України у міждержавні структури;

– сприяння утвердженню в Україні національної толерантності;

– сприяння створенню допоміжного до державного соціального захисту представників національних громад України, сприяння розвиткові соціальної інфраструктури національних громад;

- представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх учасників у державних та громадських органах;

– сприяння відродженню та розвитку традицій етносів України;

– сприяння створенню ефективної системи вивчення історії та культури етносів України;

– сприяння створенню відповідних умов для забезпечення виховання молоді в національних традиціях;

– сприяння захисту прав і задоволенню потреб біженців;

– представництво інтересів Конгресу у державних та інших структурах;

– сприяння розширенню та розвитку співробітництва України з іншими країнами у галузях культури, освіти, науки, економіки тощо.

2.3 Для здійснення статутних цілей та завдань Конгрес у встановленому законом порядку:

– концептуально, організаційно та матеріально підтримує організації й об’єднання, діяльність яких відповідає цілям і завданням Конгресу, надає допомогу в їх створенні та діяльності;

– одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань ;

– вносить пропозиції до органів влади і управління;

– бере участь в обговоренні проектів законодавчих та інших державних актів, що стосуються національного життя представників національних меншин України;

– розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

– засновує засоби масової інформації, видає власний друкований орган, організує видавничу діяльність, допомагає існуючим ЗМІ, діяльність яких відповідає цілям і завданням Конгресу;

– організує конгреси, з’їзди, конференції, семінари тощо за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів;

– організує конкурси, лотереї, аукціони, ярмарки, виставки;

– встановлює стипендії, надає гранти – для учасників Конгресу;

- здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;

- може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.


3.Організаційна структура .

3.1. Структурними органами Конгресу є:
-- З’їзд;
– Президія; 
- Піклувальна рада;
– Міжреґіональна рада;
--Виконавча дирекція;
- Експертна рада;
- Ревізійна комісія;
- Прес-служба;


3.2. З’їзд Конгресу.

Вищим керівним органом Конгресу є З’їзд його учасників. З’їзд скликає Президія Конгресу не рідше, ніж один раз на чотири роки. Позачергові З’їзди можуть скликатися за ініціативою Президії або Ревізійною комісією у випадку, якщо цього вимагатимуть інтереси Конгресу. Члени Піклувальної або Міжреґіональної ради (щонайменше 50% від загальної кількості членів відповідних рад на поточний момент), мають право вимагати у письмовій формі скликання позачергового З’їзду, який в такому випадку повинен бути скликаний Президією у 90-денний строк після одержання письмової вимоги.

Норма представництва на З’їзді від учасників Конгресу затверджується Президією Конгресу.

3.3. З’їзд скликається для обговорення та прийняття рішень з таких питань:

– затвердження Статуту Конгресу, внесення змін та доповнень до нього;

– формування та затвердження складу керівних органів Конгресу;

– затвердження Програми діяльності Конгресу;

–затвердження звітів Президії, керівників Піклувальної та Міжреґіональної рад, інших структурних органів Конгресу;

- формування та реформування Ревізійної комісії;

- реалізує право власності на кошти та майно Конгресу;

– прийняття рішення про припинення діяльності Конгресу;

З’їзд має право розглядати будь-які інші питання, пов’язані з діяльністю Конгресу.

3.4. З’їзд правоздатний приймати рішення за наявності кворуму, тобто, якщо на засіданні З’їзду присутні делегати від не менш як 50% загальної кількості учасників З’їзду на поточний момент. Усі рішення приймаються шляхом голосування та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала понад половина присутніх на засіданні Конгресу делегатів.

Кожна національна громада має при голосуванні на засіданні Конгресу один голос.

Оголошуючи дату проведення З’їзду, Президія зобов’язана оприлюднити норму представництва.

Форма проведення виборів у структурних органах Конгресу вирішується самими органами.


3.5. Піклувальна рада.

Піклувальна рада на час між З’їздами є колегіальним керівним органом Конгресу, відповідальним за прийняття рішень щодо певного кола питань діяльності Конгресу.

Піклувальна рада, як правило, складається з представників громадських організацій – учасників Конгресу, які безпосередньо фінансовою участю постійно підтримують діяльність Конгресу.

Склад Піклувальної ради: Голова Піклувальної ради (входить до складу Президії), не менш як три заступники Голови та члени Ради.

Склад Піклувальної ради та кандидатура її Голови затверджується З’їздом за поданням Президії.

Піклувальна Рада має право кооптації нових членів з наступним затвердженням З’їздом.

Піклувальна Рада керується Положенням про свою діяльність, яке затверджується Президією.

3.6. Піклувальна Рада Конгресу:

– рекомендує розмір вступних та членських внесків;

– має право приймати до розгляду та вирішувати будь-яке питання, що має важливе значення для забезпечення діяльності Конгресу.

– звітує перед З’їздом.

3.7. Чергові засідання Піклувальної ради Конгресу скликаються не менш як чотири рази на рік, а позачергові – за спільною ініціативою Президента (Співпрезидентів) та Голови Піклувальної ради.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 1/2 членів Піклувальної ради. Рішення Піклувальної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.


3.8. Президія Конгресу.

Президія Конгресу є постійно діючим колегіальним керівним органом Конгресу.

Склад Президії формується та затверджується З’їздом. Президія формується, як правило, з керівників або повноважних представників керівних органів громадських організацій національних громад, що входять до Конгресу, діяльність яких поширюється на всю територію України або значну її частину. До складу Президії, як правило, входять голови рад Конгресу;

Президія Конгресу складається з Співпрезидентів, виконавчого віце-президента, віце-президентів та членів Президії.

Засідання Президії скликаються Співпрезидентами не рідше ніж раз на місяць.

Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 1/2 членів Президії. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

Президія керується Положенням про свою діяльність, яке затверджується З’їздом. Тимчасове Положення затверджується Співпрезидентами.

3.9. Президія Конгресу:

– затверджує умови вступу до Конгресу;

– приймає рішення щодо прийому нових учасників Конгресу;

– розглядає та приймає рішення з оперативних питань діяльності Конгресу в межах своєї компетенції;

– забезпечує виконання основних перспективних напрямів діяльності Конгресу;

– затверджує план діяльності та бюджет Конгресу з попереднім узгодженням з головами Піклувальної, Міжреґіональної та Експертної рад;

– забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності Конгресу;

– подає Конгресу на затвердження склад структурних органів Конгресу та кандидатури їх керівників;

- затверджує склад експертної ради та кандидатуру її голови;

– приймає остаточне рішення у випадку винекнення суперечностей між керівними та іншими структурними органами Конгресу, їх керівниками;

– приймає рішення про створення підприємств і госпрозрахункових установ і організацій, затверджує їх статути;

– затверджує Положення про Виконавчу дирекцію Конгресу, Піклувальну Експертну раду;

- затверджує кандидатури Виконавчого директора Конгресу та Директорів за напрямами;

– відкриває та закриває рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах;

– розпоряджається майном та коштами Конгресу згідно з чинним законодавством у межах повноважень, наданих Конгресом та відповідно до затверджених планів діяльності і бюджету;

– затверджує зразки круглої печатки, емблеми та іншу атрибутику Конгресу;

– звітує перед радами Конгресу.

3.10. Співпрезиденти (за ротацією) обираються З’їздом терміном на один рік, але не більш як на два терміни поспіль. Порядок ротації Співпрезидентів визначає Президія. Співпрезиденти:

– здійснюють представницькі функції від імені ”Конгресу”;

– головують на засіданнях Президії;

– виносять питання на розгляд Піклувальної ради;

– без доручення діють від імені Конгресу;

– укладають угоди, видають доручення, що повинні затверджуватися на найближчому засіданні Президії;

– представляють інтереси Конгресу у відносинах з громадськими та державними організаціями, а також у міжнародних зв’язках у межах компетенції, встановленою Президією;

– виконують інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства;

– звітують перед З’їздом;

3.11. Президія має право для організації безпосередньої господарської та іншої діяльності Конгресу, спрямованої на виконання рішень його статутних органів, формувати Виконавчу дирекцію.

Відповідальним за діяльність Виконавчої дирекції з боку Президії є виконавчий віце-президент. Президія має право передавати частину своїх повноважень виконавчому віце-президенту.

Виконавча дирекція організує виконання рішень “Конгресу”, його керівних органів та подає щомісячно Президії програмні та фінансові звіти про виконання цих рішень.

3.12. Компетенція Виконавчої дирекції визначається Положенням про неї. Очолює Виконавчу дирекцію Виконавчий директор, компетенція якого встановлюється Президією. Виконавчий директор має право брати участь у засіданнях усіх структурних органів Конгресу з правом дорадчого голосу.

3.13. Працівники Виконавчої дирекції не можуть бути членами та керівниками інших структурних органів Конгресу.


3.14. Ревізійна комісія.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Конгресу здійснює Ревізійна комісія, що складається не менш як з п’яти осіб, які обираються та затверджуються З’їздом терміном на чотири роки за поданням Президії.

Ревізійна комісія складається з голови, заступників голови та членів комісії.

Комісія керується Положенням про свою діяльність, яке затверджується З’їздом, Тимчасове Положення - Президією.

Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

3.14. До функцій Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту та балансу Конгресу, а також інші питання, пов’язані з контролем за фінансово-господарською діяльністю Конгресу.

3.15.Ревізійна комісія:

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Конгресу;

– вимагає від посадових осіб Конгресу подання їй всіх необхідних бухгалтерських та інших документів;

– направляє результати перевірок у Президію Конгресу для затвердження З’їздом;

– звітує З’їзду.

У разі виявлення зловживань посадових осіб Конгресу чи виникнення загрози стратегічним інтересам Конгресу Ревізійна комісія має право вимагати проведення позачергового З’їзду, який мусить бути скликаний упродовж трьох місяців з часу подання такої вимоги до Президії.

3.16. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна лише З’їзду.

3.17. Член Ревізійної комісії не може бути працівником Виконавчої дирекції або членом будь-яких інших керівних органів Конгресу. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

3.18. Ревізійної комісія веде протоколи своїх засідань.

3.19. Міжрегіональна рада.

Міжреґіональна рада є колегіальним органом Конгресу, який представляє інтереси та проблеми організацій - регіональних учасників Конгресу.

3.20. Міжреґіональна рада:

– координує взаємини Конгресу з його регіональними організаціями – учасниками Конгресу, а також взаємини між національними громадами різних реґіонів;

– підзвітна З’їзду;


– визначає напрями використання додаткових коштів із центрального бюджету в межах кошторису, планів і програм реґіональних учасників Конгресу;

– контролює використання майна Конгресу, наданого в управління реґіональним учасникам;

– контролює виконання планів і правильність використання наданих реґіональним учасникам додаткових бюджетних коштів;

– розглядає суперечки у міжрегіональних взаєминах;

3.21. Міжреґіональна рада формується під час З’їзду повноважними представниками організацій та громад національних меншин - учасників Конгресу у місцях компактного проживання. Кожна з таких організацій має право бути представленою в Міжреґіональній раді двома представниками, інші - одним.

Міжреґіональна рада має право кооптувати до свого складу повноважних представників організацій, які під час З’їзду не встигли провести вибори в Раду. Остаточний склад Міжреґіональної ради та кандидатура її Голови затверджується найближчим З’їздом за поданням Президії.

Міжреґіональна рада складається з Голови Ради, трьох заступників (за реґіональними або функціональним напрямами діяльності), відповідального секретаря, членів Ради, які обираються на чотири роки.

Міжреґіональна рада здійснює діяльність шляхом проведенням чергових засідань (двічі на рік), а також позачергових, що скликаються Головою Ради .

Рішення приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні представників від не менш як половини реґіональних організацій, які на час засідання репрезентовані в Міжреґіональній раді.

Міжреґіональна рада керується Положенням про свою діяльність, яке затверджується З’їздом за поданням Голови Ради реґіонів.

3.22. Голова Міжреґіональної ради, діючи без доручення в межах своїх повноважень:

– визначає порядок денний, час та місце проведення засідання Ради реґіонів.

– здійснює представництво Конгресу в державних і недержавних установах, закладах та організаціях у межах своїх повноважень.

3.24. Експертна рада.

Експертна рада є колегіальним органом Конгресу, відповідальним за підготовку та рецензування перспективних планів розвитку, Програм діяльності Конгресу, нових проектів та інших основних документів Конгресу.

Склад Експертної ради та кандидатура її Голови затверджується Президією.

Експертна рада складається з Голови, двох заступників за напрямами діяльності, членів ради.

Проекти та програми, розроблені Експертною радою підлягають розгляду та затвердженню Піклувальною радою.

Експертна рада керується Положенням про свою діяльність, яке затверджується Президією.


4. Права та обов’язки учасників Конгресу

4.1. Засновниками Конгресу є самостійні громадські організації, що діють на підставі власних статутів, легалізовані в установленому законом порядку.

4.2. Учасниками Конгресу можуть бути громадські організації, які легалізовані відповідно до чинного законодавства України, а також міжнародні громадські (неурядові) організації, які поділяють мету та завдання Конгресу, приймають активну участь у його діяльності, визнають його Статут і сплачують вступні та членські внески. 

4.3. Учасникам Конгресу на підтвердження їхнього членства видається посвідчення.

4.6. Прийняття до складу учасників Конгресу здійснюється Президією та затверджується З’їздом за умови:

– подання заяви;

– рішення керівного органу організації про її вступ до Конгресу;

– завірена в установленому порядку копія статутутного документу, свідоцтва про державну реєстрацію;

– сплати вступних та членських внесків у розмірі, що визначається Піклувальною радою.

4.7. Учасники Конгресу мають право:

- брати участь у роботі З’їзду Конгресу;

– вносити пропозиції до органів Конгресу з питань, що пов’язані з його діяльністю;

- обирати та бути обраними до структурних органів Конгресу;

- вийти з учасників Конгресу з поверненням вступного внеску. У разі виходу з учасників Конгресу права та обов’язки, які випливають з членства у Конгресі припиняються;

4.8. Учасники Конгресу зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту Конгресу та виконувати рішення органів Конгресу, що стосуються його статутних завдань;

– брати участь у діяльності Конгресу;

- не вчинювати дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Конгресу;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески;

4.9. Учасник Конгресу може бути виключений з Конгресу, якщо він своїми діями або бездіяльністю завдав збитків Україні, репутації Конгресу та його фінансовому становищу. Рішення про виключення приймається Президією простою більшістю голосів та затверджується З’їздом;

4.10. Конгрес не відповідає по зобов’язаннях своїх учасників, а учасники Конгресу не відповідають по зобов’язаннях Конгресу;

4.11. Учасники Конгресу забезпечують на добровільних засадах фінансування програм Конгресу.


5. Кошти і майно Конгресу

5.1. Конгрес може мати у власності кошти та інше майно необхідне для здійснення його статутної діяльності.

Кошти Конгресу утворюються за рахунок:

– вступних та членських внесків учасників Конгресу;

– добровільних внесків, дарувань, пожертвувань організацій, підприємств, громадян України та іноземних громадян, юридичних осіб;

– надходжень від господарської діяльності створених Конгресом госпрозрахункових установ і заснованих підприємств;

– інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

5.2 Кошти Конгресу знаходяться в його повному розпорядженні та використовуються відповідно до статутних завдань. При цьому Конгрес повинен використовувати внески юридичних та фізичних осіб тільки за призначенням, якщо це обумовлено особою, що зробила внесок.

5.3. У власності Конгресу може бути як рухоме так і нерухоме майно, зокрема будівлі, споруди, устаткування, культурний, господарський інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, акції та інші цінні папери, необхідні для матеріального забезпечення статутної діяльності Конгресу.

5.5. Конгрес самостійно встановлює форму використання коштів. Структура та кошторис використання коштів розробляється Виконавчою дирекцією та затверджується Піклувальною радою.
5.6. Витрати, що пов’язані з діяльністю Конгресу та утриманням його апарату, здійснюються за рахунок коштів Конгресу.
5.7. Конгрес веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законом порядку.


6. Припинення діяльності Конгресу

6.1. Припинення діяльності Конгресу може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

6.2. Реорганізація Конгресу здійснюється за рішенням З’їзду. У разі реорганізації в установчі документи вносяться відповідні зміни.

6.3. Ліквідація Конгресу здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення З’їздом;

- за рішенням суду;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4. Майно Конгресу у разі ліквідації, після сплати всіх необхідних платежів, не розподіляється між членами, а використовується для здійснення статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується у доход держави.


7. Внесення змін та доповнень до Статуту

7.1. Зміни та доповнення вносяться до Статуту Конгресу З’їздом. 

Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Конгресу приймається 3/4 голосів присутніх на З’їзді делегатів.

7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Конгрес у 5-денний термін повідомляє Міністерство юстиції України.

 


Засновники:

“Асоціація єврейських організацій та общин України”
в особі Йосифа Зісельса

“Спілка поляків України” в особі 
Станіслава Костецького

Міжнародне об’єднання 
“Товариство німців “Відергебурт” в особі 
Георгія Мозера

 

 

русский вариант:

УСТАВ КОНГРЕССА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН УКРАИНЫ

1. Общие положения

1.1. Конгресс национальных общин Украины (дальше - Конгресс) является всеукраинским союзом общественных организаций, объединяющихся на основе единства интересов для общей реализации своих прав и свобод, направленных на национальное возрождение и укрепление связей между национальными общинами Украины.
1.2. Полное название: на русском языке: Конгресс национальных общин Украины.
1.3. Конгресс – является неприбыльной организацией и осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, добровольности, равноправия участников, законности и гласности. 
1.4. В своей деятельности Конгресс руководствуется Конституцией Украины, действующим законодательством и этим Уставом.
1.5. Деятельность Конгресса распространяется на территорию Украины.
1.6. Конгресс взаимодействует с государственными структурами, общественными объединениями, религиозными, благотворительными, профсоюзными организациями, фондами, в том числе иностранными, другими юридическими и физическими лицами, которые своей деятельностью оказывают содействие решению задач Конгресса.

1.7. Конгресс является самостоятельным юридическим лицом с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины, имеет собственное имущество, счета в банковских учреждениях, круглую печать с полным наименованием, эмблему, символику и другую атрибутику, образцы которой утверждаются Президиумом Конгресса и регистрируются в установленном законом порядке.

1.8. Деятельность Конгресса распространяется на территорию Украины.


2. Цели и задачи Конгресса, формы деятельности

2.1.Основной целью Конгресса является объединение организаций национальных общин Украины на основе единства интересов для общей реализации и защиты законных национальных, социальных, культурных, творческих, и других общих прав и свобод своих участников, направленных на национальное возрождение и укрепление связей между национальными общинами Украины.

2.2. Основными задачами Конгресса являются:

– содействие процесса интеграции национальных общин в украинское общество с целью создания правового государства и соблюдение Всемирной декларации прав человека;

– объединение представителей национальностей, которые проживают в Украине, содействие созданию и объединению их организаций;

– расширение и укрепление связей национальных общин Украины с соответствующими общественными и другими организациями в Украине, содействие интеграции национальных общин Украины в межгосударственные структуры;

– содействие утверждению в Украине национальной толерантности;

– содействие созданию вспомогательной к государственной социальной защите представителей национальных общин Украины, содействие развитию социальной инфраструктуры национальных общин;

- представление и защита своих законных интересов и законных интересов своих участников в государственных и общественных органах;

– содействие возрождению и развитию традиций этносов Украины;

– содействие созданию эффективной системы изучение истории и культуры этносов Украины;

– содействие созданию соответствующих условий для обеспечения воспитания молодежи в национальных традициях;

– содействие защиты прав и удовлетворению потребностей беженцев;

– представительство интересов Конгресса в государственных и других структурах;

– содействие расширению и развитию сотрудничества Украины с другими странами в областях культуры, образования, науки, экономики и т.п.

2.3. Для осуществления уставных целей и задач Конгресс в установленном законом порядке:

– концептуально, организационно и материально поддерживает организации и объединение, деятельность которых отвечает целям и задачам Конгресса, предоставляет помощь в их создании и деятельности;

– получает от органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и задач;

– вносит предложения в органы власти и управления;

– принимает участие в обсуждении проектов законодательных и других государственных актов, которые касаются национальной жизни представителей национальных меньшинств Украины;

– распространяет информацию и пропагандирует свои идеи и цели;

– основывает средства массовой информации, выдает собственный печатный орган, организует издательскую деятельность, помогает существующим СМИ, деятельность которых отвечает целям и задачам Конгресса;

– организовывает конгрессы, съезды, конференции, семинары и т.п. с участием отечественных и иностранных специалистов;

– организовывает конкурсы, лотереи, аукционы, ярмарки, выставки;

– устанавливает стипендии, предоставляет гранты – для участников Конгресса;

- осуществляет хозяйственную и другую коммерческую деятельность путем создания хозрасчетных учреждений и организаций с уставом юридического лица, основывает предприятия в порядке, установленном законодательством;

- может основывать или вступать в международные общественные (неправительственные) организации, образовывать международные союзы объединений граждан, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, а также принимать участие в осуществлении мероприятий, которые не противоречат международным обязательством Украины.


3.Организационная структура

3.1. Структурными органами Конгресса являются:
-- Съезд;
– Президиум; 
- Попечительский совет;
– Межрегиональный совет;
--Исполнительная дирекция;
- Экспертный совет;
- Ревизионная комиссия;
- Пресс-служба;


3.2. Съезд Конгресса.

Высшим руководящим органом Конгресса является Съезд его участников. Съезд созывает Президиум Конгресса не менее, чем один раз в четыре года. Внеочередные Съезды могут созывать по инициативе Президиума или Ревизионной комиссии в случае, если этого будут требовать интересы Конгресса. Члены Попечительского или Межрегионального совета (не менее 50% от общего количества членов соответствующих советов на текущий момент), имеют право требовать в письменной форме созыва внеочередного Съезда, который в таком случае должен быть созван Президиумом в 90-дневной срок после получения письменного требования.

Норма представительства на Съезде от участников Конгресса утверждается Президиумом Конгресса.

3.3. Съезд созывается для обсуждения и принятия решений по таким вопросам:

– утверждение Устава Конгресса, внесение изменений и дополнений в него;

– формирование и утверждение состава руководящих органов Конгресса;

– утверждение Программы деятельности Конгресса;

–утверждение отчетов Президиума, руководителей Попечительского и Межрегионального советов, других структурных органов Конгресса;

- формирование и реформирование Ревизионной комиссии;

- реализует право собственности на средство и имущество Конгресса;

– принятие решения о прекращении деятельности Конгресса;

Съезд имеет право рассматривать любые другие вопросы, связанные с деятельностью Конгресса.

3.4. Съезд полномочен принимать решение при наличии кворума, то есть, если на заседании Съезда присутствуют делегаты от не менее чем 50% общего количества участников Съезда на текущий момент. Все решения принимаются путем голосования и считаются принятыми, если за них проголосовало свыше половина присутствующих на заседании Конгресса делегатов.

Каждая национальная община имеет при голосовании на заседании Конгресса один голос.

Объявляя дату проведения Съезда, Президиум обязан сделать достоянием гласности норму представительства.

Форма проведения выборов в структурных органах Конгресса решается самыми органами.


3.5. Попечительский совет.

Попечительский совет на время между Съездами является коллегиальным руководящим органом Конгресса, ответственным за принятие решений относительно определенного круга вопросов деятельности Конгресса.

Попечительский совет, как правило, состоит из представителей общественных организаций – участников Конгресса, которые непосредственным финансовым участием постоянно поддерживают деятельность Конгресса.

Состав Попечительского совета: Голова Попечительского совета (входит в состав Президиума), не менее чем три заместителя Главы и члены Совета.

Состав Попечительского совета и кандидатура ее Председателя утверждается Съездом по представлению Президиума.

Попечительский Совет имеет право кооптации новых членов с последующим утверждением Съездом.

Попечительский Совет руководствуется Положением о своей деятельности, которое утверждается Президиумом.

3.6. Попечительский Совет Конгресса:

– рекомендует размер вступительных и членских взносов;

– имеет право принимать к рассмотрению и решать любой вопрос, который имеет важное значение для обеспечения деятельности Конгресса.

– отчитывается перед Съездом.

3.7. Очередные заседания Попечительского совета Конгресса созывают не менее чем четыре раза в год, а внеочередные –по общей инициативе Президента (Сопрезидента) и Главы Попечительского совета.

Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее чем 1/2 членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.


3.8. Президиум Конгресса.

Президиум Конгресса является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Конгресса.

Состав Президиума формируется и утверждается Съездом. Президиум формируется, как правило, из руководителей или полномочных представителей руководящих органов общественных организаций национальных общин, которые входят в Конгресс, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины или значительную ее часть. В состав Президиума, как правило, входят главы советов Конгресса;

Президиум Конгресса состоит из Сопрезидентов, исполнительного вице-президента, вице-президентов и членов Президиума.

Заседание Президиума созываются Сопрезидентами не ранее, чем раз в месяц.

Заседание Президиума является правомочным, если на нем присутствуют не менее чем 1/2 членов Президиума. Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.

Президиум руководствуется Положением о своей деятельности, которое утверждается Съездом. Временное Положение утверждается Сопрезидентами.

3.9. Президиум Конгресса:

– утверждает условия вступления в Конгресс;

– принимает решение относительно приема новых участников Конгресса;

– рассматривает и принимает решение по оперативным вопросам деятельности Конгресса в рамках своей компетенции;

– обеспечивает выполнение основных перспективных направлений деятельности Конгресса;

– утверждает план деятельности и бюджет Конгресса с предварительным согласованием с председателями Попечительского, Межрегионального и Экспертного советов;

– обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов деятельности Конгресса;

– подает Конгрессу на утверждение состав структурных органов Конгресса и кандидатуры их руководителей;

- утверждает состав экспертного совета и кандидатуру ее председателя;

– принимает окончательное решение в случае возникновения разногласий между руководящими и другими структурными органами Конгресса, их руководителями;

– принимает решение о создании предприятий и хозрасчетных учреждений и организаций, утверждает их уставы;

– утверждает Положение об Исполнительной дирекции Конгресса, Попечительский Экспертный совет;

- утверждает кандидатуры Исполнительного директора Конгресса и Директоров по направлениям;

– открывает и закрывает счета в банковских и других кредитно-финансовых учреждениях;

– распоряжается имуществом и средствами Конгресса в соответствии с действующим законодательством в рамках полномочий, предоставленных Конгрессом и соответственно утвержденным планом деятельности и бюджета;

– утверждает образцы круглой печати, эмблемы и другую атрибутику Конгресса;

– отчитывается перед советами Конгресса.

3.10. Сопрезиденты (путем ротации) избираются Съездом сроком на один год, но не более чем на два срока подряд. Порядок ротации Сопрезидентов определяет Президиум.

Сопрезиденты:

– осуществляют представительные функции от лица ”Конгресса”;

– председательствуют на заседаниях Президиума;

– выносят вопрос на рассмотрение Попечительского совета;

– без поручения действуют от лица Конгресса;

– подписывают соглашения, выдают поручения, которые должны утверждаться на ближайшем заседании Президиума;

– представляют интересы Конгресса в отношениях с общественными и государственными организациями, а также в международных связях в границах компетенции, установленных Президиумом;

– выполняют другие функции, которые вытекают из этого Устава и действующего законодательства;

– отчитываются перед Съездом;

3.11. Президиум имеет право для организации непосредственной хозяйственной и другой деятельности Конгресса, направленной на выполнение решений его уставных органов, формировать Исполнительную дирекцию.

Ответственным за деятельность Исполнительной дирекции со стороны Президиума является исполнительный вице-президент. Президиум имеет право передавать часть своих полномочий исполнительному вице-президенту.

Исполнительная дирекция организует выполнение решений “Конгресса”, его руководящих органов и подает ежемесячно Президиуму программные и финансовые отчеты о выполнении этих решений.

3.12. Компетенция Исполнительной дирекции определяется Положением о ней. Возглавляет Исполнительную дирекцию Исполнительный директор, компетенция которого устанавливается Президиумом. Исполнительный директор имеет право принимать участие в заседаниях всех структурных органов Конгресса с правом совещательного голоса.

3.13. Работники Исполнительной дирекции не могут быть членами и руководителями других структурных органов Конгресса.


3.14. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Конгресса осуществляет Ревизионная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти лиц, которые избираются и утверждаются Съездом сроком на четыре года по представлению Президиума.

Ревизионная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя и членов комиссии.

Комиссия руководствуется Положением о своей деятельности, которое утверждается Съездом, Временное Положение - Президиумом.

Ревизионная комиссия имеет право привлекать к работе независимых экспертов.

3.14. К функциям Ревизионной комиссии принадлежит проверка ежегодного отчета и баланса Конгресса, а также другие вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Конгресса.

3.15.Ревизионная комиссия:

– осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Конгресса;

– требует от должностных лиц Конгресса предоставления ей всех необходимых бухгалтерских и других документов;

– направляет результаты проверок в Президиум Конгресса для утверждения Съездом;

– отчитывается перед Съездом.

В случае выявления злоупотреблений должностных лиц Конгресса или возникновения угрозы стратегическим интересам Конгресса Ревизионная комиссия имеет право требовать проведения внеочередного Съезда, который должен быть созван в течение трех месяцев со времени представления такого требования к Президиуму.

3.16. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна лишь Съезду.

3.17. Член Ревизионной комиссии не может быть работником Исполнительной дирекции или членом любых других руководящих органов Конгресса. Члены Ревизионной комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.

3.18. Ревизионноя комиссия ведет протоколы своих заседаний.

3.19. Межрегиональный совет.

Межрегиональный совет является коллегиальным органом Конгресса, который представляет интересы и проблемы организаций - региональных участников Конгресса.

3.20. Межрегиональный совет:

– координирует взаимоотношения Конгресса с его региональными организациями – участниками Конгресса, а также взаимоотношения между национальными общинами разных регионов;

– подотчетна Съезду;


– определяет направления использования дополнительных средств из центрального бюджета в границах сметы, планов и программ региональных участников Конгресса;

– контролирует использование имущества Конгресса, предоставленного в управление региональным участникам;

– контролирует выполнение планов и правильность использования предоставленных региональным участникам дополнительного бюджетного средства;

– рассматривает споры в межрегиональных взаимоотношениях;

3.21. Межрегиональный совет формируется во время Съезда полномочными представителями организаций и общин национальных меньшинств - участников Конгресса в местах компактного проживания. Любая из таких организаций имеет право быть представленной в Межрегиональном совете двумя представителями, другие - одним.

Межрегиональный совет имеет право кооптировать к своему составу полномочных представителей организаций, которые во время Съезда не успели провести выборы в Совет. Окончательный состав Межрегионального совета и кандидатура ее Председателя утверждается ближайшим Съездом по представлению Президиума.

Межрегиональный совет состоит из Главы Совета, трех заместителей (по региональным или функциональным направлениями деятельности), ответственного секретаря, членов Совета, которые избираются на четыре года.

Межрегиональный совет осуществляет деятельность путем проведения очередных заседаний (дважды в год), а также внеочередных, которые созывают Председателем Совета.

Решение принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании представителей не менее чем от половины региональных организаций, которые на время заседания репрезентованны в Межрегиональный совет.

Межрегиональный совет руководствуется Положением о своей деятельности, которое утверждается Съездом по представлению Председателя Совета регионов.

3.22. Председатель Межрегионального совета, действует без поручения в границах своих полномочий:

– определяет повестку дня, время и место проведения заседание Совета регионов.

– осуществляет представительство Конгресса в государственных и негосударственных учреждениях, учреждениях и организациях в границах своих полномочий.

3 Экспертный совет.

Экспертный совет является коллегиальным органом Конгресса, ответственным за подготовку и рецензирование перспективных планов развития, Программ деятельности Конгресса, новых проектов и других основных документов Конгресса.

Состав Экспертного совета и кандидатура ее Председателя утверждается Президиумом.

Экспертный совет состоит из Председателя, двух заместителей по направлениями деятельности, членов совета.

Проекты и программы, разработанные Экспертным советом подлежат рассмотрению и утверждению Попечительским советом.

Экспертный совет руководствуется Положением о своей деятельности, которое утверждается Президиумом.


4. Права и обязанности участников Конгресса

4.1 Основателями Конгресса являются самостоятельные общественные организации, которые действуют на основании собственных уставов, легализованные в установленном законом порядке.

4.2. Участниками Конгресса могут быть общественные организации, которые легализованны соответственно действующему законодательству Украины, а также международные общественные (неправительственные) организации, которые разделяют цель и задачу Конгресса, принимают активное участие в его деятельности, признают его Устав и платят вступительные и членские взносы. 

4.3. Участникам Конгресса на подтверждение их членства выдается удостоверение.

4.6. Принятие в состав участников Конгресса осуществляется Президиумом и утверждается Съездом при условии:

– предоставления заявления;

– решение руководящего органа организации о ее вступлении в Конгресс;

– заверенная в установленном порядке, копия уставного документа, свидетельства о государственной регистрации;

– уплаты вступительных и членских взносов в размере, который определяется Попечительским советом.

4.7. Участники Конгресса имеют право:

- принимать участие в работе Съезда Конгресса;

– вносить предложения в органы Конгресса по вопросам, связанным с его деятельностью;

- избирать и быть избранными в структурные органы Конгресса;

- выйти из состава Конгресса с возвращением вступительного взноса. В случае выхода из состава Конгресса права и обязанности, которые вытекают из членства в Конгрессе прекращаются;

4.8. Участники Конгресса обязанны:

- придерживаться требований Устава Конгресса и выполнять решения органов Конгресса, которые касаются его уставных задач;

– принимать участие в деятельности Конгресса;

- не осуществлять действий, которые могут нанести ущерб деятельности или репутации Конгресса;

- своевременно платить вступительные и членские взносы;

4.9. Участник Конгресса может быть исключен из Конгресса, если он своими действиями или бездеятельностью нанес убытки Украине, репутации Конгресса и его финансовому положению. Решение об исключении принимается Президиумом простым большинством голосов и утверждается Съездом;

4.10. Конгресс не отвечает по обязательствам своих участников, а участники Конгресса не отвечают по обязательствам Конгресса;

4.11. Участники Конгресса обеспечивают на добровольных началах финансирование программ Конгресса.


5. Средства и имущество Конгресса

5.1. Конгресс может иметь в собственности средства и прочее имущество, необходимое для осуществления его уставной деятельности.

Средства Конгресса получаются за счет:

– вступительных и членских взносов участников Конгресса;

– добровольных взносов, подарков, пожертвований организаций, предприятий, граждан Украины и иностранных граждан, юридических лиц;

– поступлений от хозяйственной деятельности созданных Конгрессом хозрасчетных учреждений и основанных предприятий;

– других поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

5.2 Средства Конгресса находятся в его полном распоряжении и используются соответственно уставным задачам. При этом Конгресс должен использовать взносы юридических и физических лиц только по назначению, если это обусловлено лицом, которое сделало взнос.

5.3. В собственности Конгресса может быть как движимое так и недвижимое имущество, в частности здания, сооружения, оборудование, культурный, хозяйственный инвентарь, транспортные средства, денежные средства, акции и прочие ценные бумаги, необходимые для материального обеспечения уставной деятельности Конгресса.

5.5. Конгресс самостоятельно устанавливает форму использования средств. Структура и смета использования средств разрабатывается Исполнительной дирекцией и утверждается Попечительским советом.
5.6. Затраты, связанные с деятельностью Конгресса и содержанием его аппарата, осуществляются за счет средств Конгресса.
5.7. Конгресс ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность в установленном законом порядке.


6. Прекращение деятельности Конгресса

6.1. Прекращение деятельности Конгресса может быть осуществлено путем его реорганизации или ликвидации (самороспуска, принудительного роспуска).

6.2. Реорганизация Конгресса осуществляется по решению Съезда. В случае реорганизации в учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

6.3. Ликвидация Конгресса осуществляется в случаях:
- принятие соответствующего решения Съездом;

- по решению суда;

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. Имущество Конгресса в случае ликвидации, после уплаты всех необходимых платежей, не распределяется между членами, а используется для осуществления уставных задач или на благотворительные цели, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, по решению суда направляется в доход государства.


7. Внесение изменений и дополнений к Уставу

7.1. Изменения и дополнение вносятся в Устав Конгресса Съездом. 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Конгресса принимается 3/4 голосов присутствующих на Съезде делегатов.

7.2. Об изменениях, которые произошли в уставных документах, Конгресс в 5-дневной срок сообщает Министерству юстиции Украины.

 


Основатели:

“Ассоциация еврейских организаций и общин Украины” в лице Йосифа Зисельса

“Союз поляков Украины” в лице 
Станислава Костецького

“Международное объединение 
“Общество немцев “Видергебурт” в лице 
Георгия Мозера